Má metodika NmetC stejnou váhu jako NmetS? Jaký je rozdíl mezi metodikami NmetS, NmetA a NmetC?

Ano, jednotlivé druhy metodik mají stejnou váhu.

Výsledek „Metodika“ je souhrnem doporučených praktik a postupů schválených, certifikovaných nebo akreditovaných) kompetenčně příslušným orgánem veřejné správy nebo, pokud kompetenčně příslušný orgán neexistuje, autorizovaným certifikačním (akreditačním) subjektem, provádějícím certifikaci (akreditaci) na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví a s jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito uživatelé měli jistotu, že při jejím dodržení budou získané výsledky průkazné, opakovatelné a že se jich lze dovolat. Výsledek „Metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Musí řádně projít schvalovacím procesem.

NmetA – metodika a postup akreditované oprávněným orgánem

Akreditační subjekt musí akreditaci provádět pouze na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví.

NmetC – metodika certifikovaná oprávněným orgánem

Certifikační subjekt musí certifikaci provádět pouze na základě mezinárodních smluv, norem či obdobných dokumentů s jednoznačně vymezenými a zveřejněnými kompetencemi pro konkrétní oblasti, obory či odvětví.

NmetS - metodika schválena příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá

Schvalovací orgán státní správy (ministerstva apod.) musí mít kompetence k řešení dané problematiky a zaměření metodiky musí spadat do oblastí, oborů či odvětví, kterými se oficiálně zabývá.

 

Definice a popis jednotlivých druhů výsledků naleznete v příloze č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“). TA ČR upřesnila své požadavky na jednotlivé výstupy/výsledky této M17+ v MET-12.

Ke splnění definice těchto druhů výsledku je nutné, aby takový příslušný orgán či autorizovaný subjekt písemně vyjádřil závazek výslednou metodiku posoudit - k tomu slouží Formulář pro druh výsledku Nmet, který najdete proklikem v zadávací dokumentaci k dané veřejné soutěži (ve které je tento druh výsledku povolen) a který je povinnou přílohou návrhu projektu u těchto druhů výsledku (NmetA, NmetC, NmetS). Doporučuji tedy vyhledat možnou organizaci a následně ji s tímto formulářem oslovit, zda je schopna a oprávněna metodiku schválit, certifikovat či akreditovat. Každá organizace nebo certifikační/akreditační subjekt má jiné podmínky a jiné autorizace, proto není možné uvést bližší informace.

Technologická agentura ČR jako poskytovatel nevymezuje seznam institucí, které mohou certifikovat, akreditovat nebo schvalovat metodiky a vyhledání vhodného orgánu je, vzhledem k širokému rozsahu oblastí, odpovědností uchazeče. 

 

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2065
Datum přidání:
2021-04-19 10:01:12
Zobrazení:
1,696
Hodnocení (Hlasy):
(9)