Musí být hlavním uchazečem podnik? Nebo může být hlavním uchazečem v 11. VS TREND, PP2 i výzkumná organizace či spolek?

Hlavním uchazečem v návrhu projektu podávaném do 11. VS TREND, PP2 může být pouze podnik, který v posledních pěti letech nečerpal přímou či nepřímou veřejnou podporu na výzkum a vývoj (dále jen “VaV”) v úhrnu nad 1 mil. Kč, dle specifikace v zadávací dokumentaci (toto musí hlavní uchazeč prokázat čestným prohlášením za hlavního uchazeče jako další součást prokázání způsobilosti). Hlavní uchazeč musí mít sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice.

Uchazeči (bez ohledu na svou právní formu) si mohou v ISTA zvolit typ uchazeče podnik (např. neziskové organizace, spolky, příspěvkové organizace). Tzn., že i výzkumná organizace nebo spolek s může přihlásit v návrhu projektu jako podnik, tedy i jako hlavní uchazeč. Musí však být splněna podmínka nečerpání veřejné podpory.

Dalším účastníkem pak může být subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie (včetně České republiky), v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci.

Na dalšího účastníka se nevztahují podmínky pro hlavního uchazeče.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2451
Datum přidání:
2023-10-04 12:00:08
Zobrazení:
39
Hodnocení (Hlasy):
(0)