Co je podnik v obtížích (PVO)?

Podnikem v obtížích (PVO) se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna okolnost, která je uvedena v čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. obecné nařízení o blokových výjimkách (dále jen „GBER“). GBER stejně jako většina sekundárních předpisů (pokynů, sdělení, rámců Komise) k veřejné podpoře neumožňuje poskytovat veřejnou podporu podnikům v obtížích, proto musí i TA ČR tuto problematiku ve svých programech zohledňovat. Evropská komise v aktuálně účinných předpisech definovala podnik v obtížích v zájmu vyšší objektivity pomocí tzv. „tvrdých“ kritérií, které by neměly umožňovat subjektivní posouzení. S ohledem na složitost této problematiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) definoval jednotlivá kritéria dle čl. 2 odst. 18 Nařízení, která jsou dostupná ZDE.

Hodnocení podniků v obtížích se vztahuje zejména na společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a další. 

Podnik v obtížích se dle kritérií hodnocení posuzuje jak u jednotlivých subjektů, tak i na úrovni celé skupiny propojených subjektů, mezi kterými existují ovládací vztahy. Z toho důvodu u subjektů, které patří do skupiny podniků je třeba kritéria podniku v obtížích sledovat nejen na úrovni jednotlivého subjektu, ale také na úrovni celé skupiny. Do posouzení se tedy zahrnují údaje za mateřské, dceřiné a sesterské společnosti, včetně zahraničních subjektů.

TA ČR tuto podmínku kontroluje během formální kontroly. Pokud bude uchazeč identifikován jako podnik v obtížích, nepřijme TA ČR návrh projektu s daným uchazečem do veřejné soutěže.

V případě, že ISTA uchazeče identifikuje jako podnik v obtížích, ale existuje objektivní a veřejně doložitelné vysvětlení, proč reálně subjekt podnikem v obtížích není (např. rozdělení společnosti), uveďte příslušné argumenty v ISTA v komentáři v kapitole 2. UCHAZEČI / Finanční ukazatele pod tabulkou. Dále můžete přiložit účetní závěrku za editovatelný (nepovinný) rok společně s potvrzením o doručení na rejstříkový soud.

Rovněž pokud jste součástí skupiny podniků, které vystupují jako hospodářská jednotka, a v rámci posouzení celé skupiny se nejedná o podnik v obtížích, tyto skutečnosti uveďte v komentáři. Do příloh návrhu projektu vložte konsolidované finanční výkazy za celou skupinu.

UPOZORNĚNÍ: Doložení doplňujících informací a dokumentů, proč subjekt není podnikem v obtížích, automaticky neznamená, že subjekt podnikem v obtížích není.  Posouzení vlivu doložených informací a dokumentů je hodnoceno individuálně odborným hodnotitelem v rámci formální kontroly s ohledem na účetní závěrky posuzovaného subjektu.

Podrobnosti článku

ID článku:
2433
Datum přidání:
2023-09-13 19:23:14
Zobrazení:
30
Hodnocení (Hlasy):
(0)