Jakým způsobem prokazuje svou způsobilost zahraniční uchazeč? Musí i zahraniční uchazeč prokázat způsobilost?

Ano, i zahraniční uchazeč musí prokázat svou způsobilost (viz zadávací dokumentace k dané veřejné soutěži, kap. s názvem Způsob prokázání způsobilosti zahraničních dalších účastníků). Zahraniční uchazeč prokáže svou způsobilost těmito dokumenty:

1. Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant (ČP) - zahraniční uchazeč zašle ČP v listinné podobě na adresu TA ČR (pokud nemá datovou schránku), je možné zaslat jak ČJ, tak AJ verzi. ČP musí obsahovat název veřejné soutěže (XX. veřejná soutěž Programu XX), IČO nebo DIČ a název subjektu. ČP musí být podepsané statutárním zástupcem nebo osobou s podpisovým právem. ČP nevkládejte do příloh návrhu projektu v ISTA.

2. Účetní závěrky (ÚZ)/Čestné prohlášení/dokument pro výpočet podniku v obtížích (PVO) - pokud zahraniční uchazeč disponuje účetními závěrkami za roky, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci dané veřejné soutěže, přiloží je k návrhu projektu do příloh (kap. 2 záložka Finanční ukazatele nebo kap. 8 Přílohy v ISTA) a na účetní závěrky se odkáže v komentáři v kap. 2 Finanční ukazatele pod tabulkou v ISTA.

Finanční ukazatele (kap. 2 v ISTA) - tato záložka v ISTA se objevuje jen u vybraných právních forem (např. s.r.o., a.s. a jiné). Tabulka s finančními ukazateli je v případě zahraničního uchazeče plně editovatelná (vyplněná data by však měla být podložena účetní závěrkou), 

V případě, že zahraniční uchazeč nedisponuje účetními závěrkami, doloží dokument ve formě čestného prohlášení, který bude obsahovat finanční položky potřebné k výpočtu podniku v obtížích za roky uvedené v zadávací dokumentaci dané veřejné soutěže.

Čestné prohlášení/dokument pro výpočet podniku v obtížích (PVO) - tento dokument zpracovává sám zahraniční uchazeč s ohledem na podmínku uvedenou v zadávací dokumentaci dané veřejné soutěže, TA ČR nestanovuje přesnou šablonu. Nerozšiřujte Čestné prohlášení za uchazeče / Sworn statement of the applicant, které zasíláte v listinné podobě. Vytvořte dokument, ve kterém doplníte požadované údaje z kap. Způsob prokázání způsobilosti zahraničních dalších účastníků v zadávací dokumentaci dané veřejné soutěže.

Konkrétně musí dokument obsahovat tyto údaje: základní kapitál, emisní ážio, ostatní kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření a výše zálohové výplaty podílu na zisku.

Dokument musí být podepsán statutárním zástupcem či osobou oprávněnou jednat jménem dalšího účastníka. Dokument vložte do příloh návrhu projektu či přímo do kap. 2 v záložce Finanční ukazatele v ISTA.  

3. Evidence skutečných majitelů (ESM) - údaje obdobné české ESM vložte jako přílohu do návrhu projektu v ISTA, nezasíláte je v listinné podobě. Zahraniční další účastník doloží do příloh návrhu projektu údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí v příloze návrhu projektu identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. Uchazeč doloží k těmto údajům překlad do češtiny.

UPOZORNĚNÍ: Všechny dokumenty, které budete vkládat do příloh návrhu projektu v anglickém jazyce, musí být opatřeny i překladem. Není nutné však dokládat notářsky ověřený překlad, postačí pouze obyčejný překlad.

Podrobnosti článku

ID článku:
2432
Datum přidání:
2023-09-13 19:20:21
Zobrazení:
33
Hodnocení (Hlasy):
(0)