Jsou nějaké podmínky pro 1. VS DOPRAVA 2030 navíc, když je vyhlášená v souladu s podmínkami Národního plánu obnovy (NPO)?

Ano. Podpořené projekty v 1. VS 2030 kromě podmínek programu financování musí splňovat specifické podmínky Národního plánu obnovy (NPO), konkrétně komponenty 5.2 s názvem Podpora výzkumu a vývoje v podnicích a zavádění inovací do podnikové praxe, mezi kterými jsou:

 • Dodržování zásady „významně nepoškozovat“:
  • Hlavní uchazeč musí popsat, jakým způsobem dochází k dodržování zásady „významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088, tzn. nedochází k porušení ani jednoho z šesti environmentálních cílů a výsledky projektu budou na úrovni uplatňování technologicky neutrální. Hlavní uchazeč doloží toto vyjádření v rámci povinné přílohy v návrhu projektu v ISTA (Příloha č. 1 - Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“).
 • DPH:
  • Do způsobilých nákladů nelze zahrnout daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Rozpočet v návrhu projektu musí být plánován bez daně. Omezení se týká jak těch, co jsou plátci daně z přidané hodnoty, tak těch, co nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Při plánování projektu a sestavování (institucionálního) rozpočtu projektu musí uchazeči počítat kvůli nezpůsobilosti DPH s vyšší mírou finanční spoluúčasti.
 • Střet zájmů:
  • Každý uchazeč musí identifikovat „zainteresované osoby na straně uchazeče“ a prohlásit, že podáním ani následnou realizací projektu nevznikne u uchazeče střet zájmů ve smyslu článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1046 ze dne 18. července 2018.
 • Povinná publicita:
  • Příjemce finanční podpory bude během realizace projektu zodpovídat za informování veřejnosti o tom, že projekt byl spolufinancován TA ČR v rámci Národního plánu obnovy a bude povinen dodržovat podmínky vizuální identity uveřejněnými na webových stránkách poskytovatele, a též v souladu s podmínkami vizuální identity stanovenými v Metodickém pokynu pro publicitu a komunikaci pro Národní plán obnovy na období 2021–2026.

Skuteční majitelé:

Příjemce je povinen v rámci každé průběžné a závěrečné zprávy předložit poskytovateli seznam všech dodavatelů a poddodavatelů ve veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně seznamu jejich skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Příjemce musí při zadávání veřejných zakázek dodržet zákaz vzniku střetu zájmů ve smyslu článku 61 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1046 ze dne 18. července 2018.

Národní RIS3 strategie:

Každý návrh projektu musí být v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021–2027 (Národní RIS3 strategií). Uchazeči v návrhu projektu vyberou jednotlivé úrovně Národní RIS3 strategie a popíší, jak jejich návrh projektu tuto strategii naplňuje. Popis Národní RIS3 strategie je uveden v příloze č. 1 Karty tematických oblastí a v kapitole 3.4 zadávací dokumentace.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2415
Datum přidání:
2023-04-25 22:38:31
Zobrazení:
45
Hodnocení (Hlasy):
(0)