Kdo může být externím aplikačním garantem v 1. VS DOPRAVA 2030?

Externí aplikační garant v 1. veřejné soutěži programu DOPRAVA 2030 může být:

 • výzkumná organizace;
 • územní samosprávný celek;
 • organizační složka státu;
 • právnická osoba dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to dle ust. § 124 odst. odst. 2 písm. a)
 • jiná právnická osoba, pokud nenaplňuje definici podniku (např. příspěvková organizace, státní organizace).

Externí aplikační garant nesmí být:

 • právnická osoba, která naplňuje definici podniku nebo
 • subjekt s právní formou státní podnik nebo
 • právnická osoba zřízená podle: 
  • zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (např. společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo, sociální družstvo, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení) );
  • zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (např. spolek, nadace, nadační fond, ústav);  zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (např. zájmové sdružení právnických osob);
  • právnická osoba zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností;
  • právnická osoba zřízená podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;
  • právnická osoba zřízená podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), a to dle ust. § 124 odst. odst. 2 písm. b).

Za každého externího aplikačního garanta musí uchazeči přiložit povinnou přílohu, která prokáže zájem aplikačního garanta o výstupy/výsledky návrhu projektu. Tato příloha může být formu např. Letter of Intent (dopis o záměru), smlouva o využití výsledků, smlouva o smlouvě budoucí, memorandum. Náležitosti, které tato příloha má obsahovat jsou uvedeny v obecné příručce aplikační garant, která je součástí dokumentů  vyhlášené veřejné soutěže. V příručce jsou uvedeny pravidla, popis role a další podmínky, včetně popisu povinných příloh a náležitostí, které přílohy musí obsahovat. Specifické podmínky aplikačního garanta pro tuto veřejnou soutěž jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. V případě rozporů jsou rozhodné informace uvedené v zadávací dokumentaci pro 1. veřejnou soutěž DOPRAVA 2030.

 

Podrobnosti článku

ID článku:
2413
Datum přidání:
2023-04-25 22:25:53
Zobrazení:
33
Hodnocení (Hlasy):
(0)