Do 9. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 2 (Nováčci) může podat projekt pouze nově vzniklý subjekt?

Ne, do 9. veřejné soutěže programu TREND, podprogram 2 (Nováčci) v roli hlavního uchazeče může podat návrh projektu pouze takový subjekt, který splňuje podmínku: hlavním uchazečem musí být podnik, který v posledních pěti letech čerpat přímou či nepřímou veřejnou podporu na VaV v úhrnu nad 1 mil. Kč. Do objemu podpory se započítává nejen hlavní uchazeč, ale i osoby, které s ním jsou ve vztahu - propojené podniky. 

Tedy hlavním uchazečem, musí být podnik. Může jím být nově vzniklý podnik nebo podnik, který doposud nečerpal žádné dotace.

Nově vzniklý podnik - podnik mladší 18 měsíců - musí prokázat, že má zajištěné finanční krytí předkládaného návrhu projektu na své činnosti na celou dobu řešení projektu (viz kap. 5.1 zadávací dokumentace na str. 17). Finanční plán se předkládá v jednoduché formě - roky, zdroje, příjmy, výdaje. Vzhledem k neexistující účetní historii by měl finanční plán obsahovat i záruky (bankovní, mateřské firmy, vlastníků, akcionářů atp.) v podobě písemného dobrozdání nebo čestného prohlášení.

V případě, že subjekt nesplňuje podmínky pro hlavního uchazeče, může se do veřejné soutěže hlásit pouze jako další účastník.

Podrobnosti článku

ID článku:
2281
Datum přidání:
2022-11-23 15:09:41
Zobrazení:
10
Hodnocení (Hlasy):
(0)