Prohledat nápovědu:

Jak určím intenzitu podpory např. pro střední podnik?

Maximální intenzita podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 74 % celkových uznaných nákladů, a to i v případě, že je projekt realizovaný pouze výzkumnou organizací. Maximální intenzita podpory je stanovena vždy za celý projekt, tedy za všechny uchazeče v návrhu projektu dohromady.

Dále je maximální intenzita podpory na uchazeče a tu určíte z tabulky v Zadávací dokumentaci v kapitole 4.1.1 Intenzita podpory na uchazeče a v Příloze č. II Rámce.

Z této tabulky např. plyne, že střední podnik může dosáhnout až 75% intenzity podpory za předpokladu, že činnosti, kterými se bude podílet na řešení projektu, budou mít charakter aplikovaného výzkumu. V případě, že tyto činnosti budou mít charakter experimentálního vývoje, střední podnik může dosáhnout pouze 50% intenzity podpory. V případě, že činnosti budou mít charakter obou výzkumů, dojde k přepočtu intenzity podpory tohoto středního podniku dle převažující kategorie těchto výzkumů (tento přepočet provádí automaticky informační systém ISTA). Výše popsané platí za předpokladu, že nebude překročena maximální intenzita podpory na projekt 74 %.

To znamená, že jednotlivý subjekt (uchazeč – podnik, výzkumná organizace, další právnické osoby) může mít vyšší intenzitu podpory než je maximální intenzita podpory na projekt (která činí 74 %), avšak v součtu musí být maximální intenzita podpory na projekt 74 % zachována. V praxi to funguje tak, že např. za výzkumnou organizaci dodá ostatní zdroje podnik (a v podstatě si poníží svou intenzitu podpory).

 

V jednotlivých letech řešení projektu můžete přesáhnou maximální intenzitu podpory za uchazeče (80 %), ale celkově za projekt musí být míra podpory zachována.

 
Byl tento článek užitečný? ano / ne